Partneři

Český systém kvality služeb

Český systém kvality služeb pomáhá  ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a realizátorem Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Agentura CzechTourism v současné době zabezpečuje činnost Specializovaného pracoviště ČSKS. Činnost Hodnotitelského centra ČSKS zajišťuje nezávislá auditorská společnost – Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r. o. Na realizaci se podílejí také vybrané profesní asociace v cestovním ruchu.

Více na: www.csks.cz

Memorandum o spolupráci

Asociace krajů České republiky

Asociace krajů České republiky je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, která byla založena na základě zákonů České republiky

Programové cíle Asociace krajů České republiky

  • hájit společné zájmy a práva krajů sdružených v Asociace v duchu principů, z nichž vychází Evropská charta místní samosprávy
  • hájit a prosazovat společné zájmy krajů v procesu přípravy vstupu České republiky do Evropské unie
  • vytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek společných pro členy Asociace
  • podílet se na vytváření podmínek pro vzdělávání členů zastupitelstev krajů, zaměstnanců krajů
  • pomáhat krajům při jejich zahraničních aktivitách

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů.

Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace a vzdělávání. Hlavní aktivity směřuje asociace do deseti skupin malého a středního podnikání: začínající podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy v podnikání, obchodní provozovny, malé restaurace, drobní pěstitelé, podnikatelé 55+, podnikání církve a podnikatelé na venkově. V každém z těchto segmentů vytváří AMSP ČR pro členy informační a legislativní servis. Specifickými službami jsou SOS útvar, který řeší šikanu drobných podnikatelů, nebo on-line poradny zaměřené na aktuální problematiku (EET, GDPR atd.).

Více na: www.amsp.cz

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem.

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.

Více na: www.czechtourism.cz

České dědictví UNESCO

České dědictví UNESCO je dobrovolný svazek obcí a měst České republiky na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, nebo také zkráceně řečeno na Seznam UNESCO. Zakladatelská listina Sdružení České dědictví UNESCO byla podepsána 29. června 2001. Sdružení chce býti jakousi lobby skupinou hájící zájmy „unescových měst“, důležitá je však také oblast společné propagace, i cíl osvětový a vzdělávací. Zapsání památky na Seznam UNESCO je jednak vysoce prestižní záležitostí, ale jde i o jakousi záruku kvality v oblasti turismu a motivaci k návštěvě. Památky UNESCO jsou také velkou učebnicí dějin kultur, jsou důkazem nádherné rozmanitosti a v mnoha zemích také vlajkovými loďmi péče o kulturní dědictví.

Více na: https://www.unesco-czech.cz/

Česká biskupská konference (ČBK)

Česká biskupská konference je sborem biskupů České republiky, kteří společně vykonávají některé pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, zvláště prostřednictvím různých forem a způsobů apoštolátu, přizpůsobených duchu doby a místním podmínkám. V rámci svých aktivit mj. rozvíjí i církevní turistiku, skrze níž nabízí všem poutní místa, poutě, duchovní cvičení, zajímavosti, ale i akce, např. oblíbenou Noc kostelů.

Více na https://www.cirkev.cz a https://cirkevnituristika.cz

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s.  je společenstvím sdružující organizačně samostatné právnické osoby – místní akční skupiny – pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky.

Více na: http://nsmascr.cz/

Svaz měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje více než dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR.

Více na: https://www.smocr.cz/

ABF, a.s.

Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory veletrhů v České republice. Ve své hlavní oblasti podnikání, kterou je pořádání téměř čtyř desítek veletrhů  ročně, zaujímá ABF, a.s. 1. místo v Praze a 2. místo v České republice.

Současně je majitelem a provozovatelem areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Více na: https://www.abf.cz

Holubová advokáti s.r.o.

Kancelář Holubová advokáti s.r.o. byla založena roku 1991. Specializujeme se na právo v cestovním ruchu. Dále se věnujeme obchodnímu právu, start-upům, nemovitostem a řešení případů profesní odpovědnosti. Našimi klienty z oblasti cestovního ruchu doposud byli cestovní kanceláře, cestovní agentury, hotely, průvodci, horští průvodci a vůdci, přepravci a restauratéři. Rádi pronikneme i do problematiky bazénů, kempů, léčebných lázní aj. Působíme také jako honorární konzulát Islandu v České republice.

Více na www.holubova.cz

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již téměř 15000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských programů. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 1500 studentů, což ji řadí mezi největší soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita v současné době poskytuje vzdělání téměř 4000 studentům a nabízí studijní programy, které jsou vyučovány jak v českém, tak anglickém jazyce. Jako jedna z mála českých soukromých vysokých škol má statut Univerzity.

Nově zde také můžete studovat obor Cestovní ruch! Nenechte si ujít i výhodně studijní nabídky ve spolupráci FCR a MUP!

Více na: https://www.mup.cz

Alpdest CEE s.r.o

Společnost Alpdest CEE byla založena v roce 2015 jako spin-off startup projektu financovaného Evropskou kosmickou agenturou. Cílem projektu bylo definovat nové služby v horských střediscích, které využívají satelitní signály a data pro zvýšení bezpečnosti a informovanosti návštěvníků. Dnes se společnost zaměřuje na oblast profesionální digitalizace turistických obsahů, práci s otevřenými daty v průmyslu cestovního ruchu a na digitální obsahový marketing. Spolupracujeme s technologickými lídry v oboru na globálním trhu. Propojujeme destinace a poskytovatele služeb v cestovním ruchu s jejich budoucími hosty a zákazníky.

Více na: https://www.alpdest.cz

Prohlášení o spolupráci

Tyrkys, škola cestovního ruchu
Více na: https://www.tyrkys.cz/

Mediální partneři

TTG

TTG (Travel Trade Gazette) jsou noviny pro každého, kdo se cestovním ruchem zabývá seriózně. Platí to u nás i ve světě. TTG bylo v roce 1953, kdy v Londýně poprvé vyšlo, první publikací svého druhu, a od sedmdesátých let minulého století vydává noviny pod licencí TTG Media i řada vydavatelů mimo Velkou Británii. Současný seznam partnerů TTG Media zahrnuje TTG Italia, TTG Balkans, TTG Czech, TTG MENA, TTG Nordic, TTG Poland a TTG Russia & CIS. V kombinaci s portfoliem publikací vycházejících pod TTG Asia Pte – např. TTG Asia, TTG China a India – určuje značka TTG po celém světě směr, jakým se zpravodajství v oblasti turismu ubírá.

Více na: ttg.cz