Členové 

Asociace kempů České republiky

Asociace kempů České republiky

Poskytujeme konzultační a poradenské služby k aktuálním problémům, odkazy na platné právní a další předpisy a normy k výstavbě, přestavbě či provozu objektů typu kemp a chatová osada, zprostředkujeme poradenské schůzky s jinými partnery pro řešení daných problémů apod.Provádíme kategorizaci, která je garantována státem jako oficiální systém zatřiďování kempů a chatových osad do tříd dle vybavenosti a spektra nabízených služeb. Je vstupní branou do Českého systému kvality služeb, kterého jsme partnerem a jsme držiteli certifikátu I. supně ČSKS a usilujeme nyní o II. stupeň.Každoročně je vydáván Katalog kategorizovaných kempů ČR Camping, který je distribuován na výstavách a veletrzích u nás i v zahraničí, informačních střediscích, knihovnách a dalších místech.Asociace kempů ČR prezentuje kategorizované kempy i na portálu www.camp.cz a v mobilní aplikaci camp.cz.

Asociace je členem Kolegia cestovního ruchu, poradního orgánu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Fóra cestovního ruchu. Máme navázenou dlouhodobou spolupráci a uzavřené deklarace, jak se zahraničnímu partnery – Maďarské, Slovenské kempy, nově i Srbské a organizací caravaningu V4, tak i českými – Asociace turistických informačních center a Federace campingu a caravaningu ČR (účast na setkání mladých, FICC Rally, Evropa Rally a V4 DallyRally).

www.camp-cr.cz
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur je české profesní sdružení subjektů cestovního ruchu s dlouholetou tradicí. Sdružuje primárně české cestovní kanceláře a agentury, ale přidruženými členy AČCKA se mohou stát i zahraniční CK, hotely, centrály cestovního ruchu, školy a komerční firmy nabízející služby cestovním kancelářím, kterými jsou např. pojišťovny, dopravci apod.


Asociace hájí hospodářské zájmy svých členů, přispívá k jejich informovanosti, podporuje jejich činnost a profesní prestiž. Zástupci AČCKA jsou členy mezinárodních, celostátních a regionálních orgánů, účastní se jednání o vývoji legislativy, podílí se na tvorbě odborných zákonů a připomínkují zákony související. AČCKA spolupracuje s obdobnými organizacemi cestovního ruchu v zahraničí, s národními centrálami cestovního ruchu, s pořadateli veletrhů a dalšími subjekty. Na mezinárodní je asociace úzké spolupráci mj. s evropskou asociací ECTAA, díky které se účastní připomínkovacích řízení při přípravě evropské legislativy cestovního ruchu. Asociace klade velký důraz na etiku podnikání. Pro své členy AČCKA každoročně pořádá zahraniční konference, připravuje fam tripy a studijní cesty, poskytuje informační a poradenské služby, organizuje společnou účast členů na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, pořádá vzdělávací kurzy a semináře, slouží jako primární kontakt pro zahraniční subjekty a mnoho dalšího.

www.accka.cz
Asociace bazénů a saun České republiky

Asociace bazénů a saun České republiky

Asociace ABAS ČR sdružuje provozovatele bazénů, koupališť, saun, wellness a dalších regeneračních zařízení, která provozují mokrou zónu a další procedury jako jsou masáže, solárium, vodoléčba aj. ABAS ČR také  profesně zastřešuje společnosti, které uvedené provozy projektují, staví, vybavují nebo pro ně zajišťují servis.Posláním asociace je rozvoj oboru. Jde především o informační servis, který je členům předáván nejen tiskovým materiálem, ale také prostřednictvím odborných přednášek a exkurzí v rámci konferencí, odborných dnů, zahraničních zájezdů, odborných veletrhů, aj.Mezi stálé činnosti patří i vzdělávání zaměstnanců a zájemců z oboru a poradenství včetně vypracování odborných posudků.

www.abascr.cz
Asociace lanové dopravy, z.s.

Asociace lanové dopravy, z.s.

Asociace lanové dopravy, z.s. (ALDR ČR) je nezávislou, nepolitickou, samostatnou a nedotovanou organizací, která profesionálně sdružuje provozovatele lanové dopravy, podnikatele na horách a některé horské městské a obecní úřady, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Asociace vznikla 25. dubna 2012 změnou názvu z původní organizace Svaz provozovatelů lanovek a vleků (SPLV). Ten byl založen v červnu roku 1990 v Harrachově a v době svého vzniku měl 28 členů. Asociace k dnešnímu dni sdružuje více než 140 členů, někteří z nich vlastní i několik lyžařských areálů, proto je dopad činnosti ALDR na členskou základnu zesílený a aktivity ALDR pokrývají celou Českou republiku.

www.aldr.cz
Asociace průvodců České republiky

Asociace průvodců České republiky

Asociace průvodců ČR vznikla na podzim roku 2001 jako občanské sdružení průvodců v oblasti cestovního ruchu. Členy asociace jsou kvalifikovaní průvodci doprovázející zájezdy cizích i domácích turistů u nás, zahraniční zájezdy, místní odborní průvodci, ale i průvodci v památkových objektech naší země. Těmto všem je AP ČR otevřena a čeká na ně!

Předmětem činnosti asociace je zejména hájit profesní zájmy členů, společensky sdružovat průvodce, podílet se na kvalifikačních zkouškách a dalším vzdělávání průvodců, všestranně propagovat a prezentovat služby svých členů.

www.asociacepruvodcu.cz
Asociace organizací cestovního ruchu

Asociace organizací cestovního ruchu

Cílem Asociace OCR je navrhovat a podílet se při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a stát se dalším významným komunikačním kanálem mezi centrálními institucemi a regiony. Zakládajícími členy se staly organizace: Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Vysočina Tourism a Destinační společnost Východní Čechy. Dalšími členy jsou Jihočeská centrála cestovního ruchu a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Jedná se o organizace s celokrajskou působností, působící mimo jiné na základě pověření či zřízení krajem.

www.asociaceocr.cz
Asociace turistických informačních center České republiky

Asociace turistických informačních center České republiky

A.T.I.C. ČR je samostatné, dobrovolné, nezávislé profesní sdružení hájící zájmy turistických informačních center. Asociace byla založena jako Asociace turistických informačních středisek České republiky A.T.I.S. ČR dne 9. 11. 1994. Ustavující členské fórum se konalo dne 4. 10. 1994 v Praze. Dnešní název – Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) – je registrován od 3.11. 1997.Cílem A.T.I.C. ČR je:být centrem informační sítě cestovního ruchu v České republice sloužící k oboustrannému toku informací a potřebám turistů, hostů, obyvatel měst, obcí a podnikatelských subjektů, zvyšování odborné úrovně a informovanosti svých členů, monitorování, sumarizování a přenášení zkušeností mezi členy.A.T.I.C. ČR:

 • zajišťuje pravidelná setkání (jednání) svých členů a společné akce
 • prezentuje činnost členských informačních center na veřejnosti (propagační materiály, web, veletrhy apod.)
 • organizuje odborné zájezdy pro své členy
 • zajišťuje vzdělávání svých členů prostřednictvím vzdělávacích seminářů pro pracovníky turistických informačních center v jednotlivých krajích ČR
 • prosazuje zájmy svých členů v ČR i v mezinárodní oblasti
 • ve spolupráci s dalšími oborovými asociacemi se podílí na koncepcích a legislativních úpravách, které se týkají činnosti informačních center. Svými připomínkami a -návrhy se podílí na tvorbě norem a předpisů ve výše uvedené oblasti
 • předkládá státním i nestátním institucím vlastní návrhy a požadavky na řešení problematiky činnosti informačních center
 • spolupracuje s orgány státní a místní správy za účelem rozvoje cestovního ruchu a služeb obyvatelstvu v dané oblasti
 • zastřešuje řešení Koncepce rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých obcích, městech a regionech
 • Asociace je administrátorem certifikace Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR.

www.aticcr.cz
Český spolek horských průvodců

Český spolek horských průvodců

 • jsme jediná národní organizace sjednocující kvalifikované horské průvodce
 • našimi členy mohou být pouze kvalifikovaní horští průvodci, kteří dokončili státem akreditované vzdělání
 • dohlížíme na organizaci, hodnocení vzdělání a udílení licence UIMLA v České republice
 • jsme jediným národním nositelem licence „Mezinárodní horský průvodce UIMLA“ (UIMLA – International mountain leader)

Mezinárodní horský průvodce UIMLA a mezinárodní horský vůdce UIAGM jsou jediné mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci v horách celého světa.

 • jsme členy Mezinárodní horolezecké federace (International Mountaineering and Climbing Federation – UIAA )
 • organizujeme odborné vzdělávací programy a kurzy pro naše členy, ale i zájemce z řad široké veřejnosti

Jednota – odbornost – kvalita – bezpečnost. Tato čtyři slova asi nejlépe vystihují cíle ČSHP.

www.horskypruvodce.cz
EDUSKI Česká republika

EDUSKI Česká republika

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelemsdružení vzdělávacích zařízení akreditovaných pro udělování odborných kvalifikací v oblastilyžování, lyžařských škol a profesionálních instruktorů lyžování v zastřešující profesní svaz,který zastupuje, prosazuje a chrání jejich zájmy vůči orgánům státní správy a samosprávyČR, orgánům Evropské unie a na profesním poli v tuzemsku i zahraničí.

Mezi hlavní cíle spolku patří vytvoření zastřešujícího profesního svazu pro všechny subjekty,které jsou držiteli akreditace příslušného ministerstva pro udělování odborných kvalifikací voblasti lyžování, snowboardingu a dalších souvisejících sportů na sněhu (dále jen „lyžování“)nebo které provozují či sdružují komerční lyžařské školy nebo sdružují držitele příslušnýchlyžařských kvalifikací, tedy instruktory lyžování. Snahou spolku je vybudování dostatečněsilné pozice v oblasti svého působení, která umožní zejména dosažení zkvalitnění systémuvzdělávání instruktorů lyžování, jakožto specifické kategorie lyžařských pedagogů, návazně ivýuky samotné. Stěžejní vizí je přiblížení úrovně vzdělání instruktorů lyžování mezinárodnímstandardům, ideálně dosažení souladu s nimi. K uskutečnění stanovených cílů a vizí spolekvyvíjí snahu o vytvoření podmínek pro rozvoj výuky lyžování, a to s cílem všeobecné podporyrozvoje lyžování a jeho provozování, dále též uspokojování potřeb a zájmů členů spolku,rozvoje vzdělávání v oblasti lyžování, pořádání společných akcí a provozování souvisejícíchaktivit.

www.eduski.cz/
Klastr cestovního ruchu

Klastr cestovního ruchu

Vizí Klastru cestovního ruchu je vytvoření konkurence schopného turistickéhoregionu (národního v souboru regionálních), koordinace aktivit v cestovním ruchu, komunikace s veřejným sektorem, spolupráce subjektů v cestovním ruchu a aktivní podpora vývoje a inovací. To vše v duchu zvyšování kvality služeb v cestovním ruch nejen v rámci svých členů a partnerů.Hlavním cílem je produktivní síťování všech zainteresovaných stran pro synergický rozvojcestovního ruchu u nás.Členové spolku aktuálně souhrnně zaměstnávají 532 osob. V rámci sekundárních činností je dále aktivně činných více jak 2 tis. pracovníků.

Členové spolku obslouží ročně 1,56 milionů klientů, obstarají logistiku při službách přepravy klientů u26,4 tisíc přepravních linek a komunikují návazné služby cestovního ruchu s výrobci či dodavateli u 23,6 milionů transakcí.KLACR kooperuje s partnery z Polska, Rakouska i Slovenska. Je členem Národní klastrové asociace.Současně se aktivně zapojuje do přes-hraničních marketingových aktivit s potenciálem oslovení až pěti milionu potenciálních návštěvníků.V rámci aktivit komunikuje s lokálními destinačními managementy, místními akčními skupinami,krajskými úřady, Czech Tourismem i Ministerstvem pro místní rozvoj.Ocenění:

 • KLACR je nositelem bronzové prestižní mezinárodní medaile (Bronze Label Certificate) v “Cluster Management Excelence”, která je udělována za přínosy spolupráce a inovací mezinárodní organizací ESCA.
 • „Bronze Label Certificate“ je souhrnným oceněním za získané dílčí ocenění, kooperace a koordinace činností projektových i podnikatelských.

www.klacr.cz
Klub českých turistů

Klub českých turistů

Klub českých turistů byl založen 11. června 1888. Dnes KČT sdružuje téměř 32 tisíc turistů po celém Česku, z toho téměř 5 tisíc v turistických oddílech mládeže. Základními články Klubu jsou odbory, kterých je v různých místech ČR více než 400.

Klub realizuje programy pro mládež, juniory, seniory, rodiny s dětmi i zdravotně postižené turisty, programy ochrany přírody a vlastivědné programy. Své členy vede důsledně k poznávání přírody formou tzv. šetrné turistiky, k poznávání domácích i zahraničních regionů a oblastí včetně jejich historie a obyvatelstva. Členům i dalším zájemcům nabízí bohatý program ve všech druzích turistiky.

 • Pěší turistika
 • Výkonnostní turistika
 • Vysokohorská turistika
 • Cykloturistika
 • Lyžařská turistika
 • Vodní turistika
 • Běžecká turistika
 • Turistické závody
 • Hipoturistika
 • Rodinná turistika
 • Turistika zdravotně postižených
 • Turistika dětí a mládeže

Nedílnou součástí Klubu je značení turistických tras. KČT již od roku 1889 značí v Česku pěší turistické trasy. Od konce druhé světové války pokrývá síť značených tras území celé republiky. Více než 1350 dobrovolných značkařů udržuje v současnosti přes 40 000 km pěších turistických tras. V 90. letech se KČT stal i gestorem nově vznikající sítě cyklotras, jejíchž zřizovatelé jsou kraje, obce či mikroregiony. V současné době je v České republice vyznačeno přes 34 000 km cyklotras. Dále je vyznačeno přes 4 000 km tras pro lyžařskou turistiku a pře 3 000 km tras pro turistiku na koni.

Klub českých turistů je také vlastníkem řady horských turistických chat.

V roce 1991 se Klub českých turistů stal po 42 letech opět vydavatelem turistických map.Již vydané tituly vycházejí v opakovaných vydáních tak, aby trh byl stále uspokojován aktualizovanými mapami. Edice map KČT má jednotné měřítko 1:50 000, jednotný obsah i formu. Kartografický podklad tvoří mapy Zeměměřického úřadu. Koncepci zpracovali značkaři KČT spolu s dalšími odborníky. Turistický obsah mapy sestává z turistických značených tras, ze značek, které znázorňují turisticko-vlastivědnou náplň, a z doprovodných textů, doplněných reklamami.

Klub českých turistů vydává kromě zelených map určených primárně pro pěší i specializované edice žlutých map pro cyklisty (s profily vybraných cyklotras) a nově i tisk map na laminovaném papíře odolném vodě.

Klub vydává i další publikace jako např. Obrazový atlas turistických cílů, Časopis Turista a mnoho dalších klubových či prezentačních brožur.

www.kct.cz/
Sdružení průvodců

Sdružení průvodců

Sdružení průvodců vzniklo v roce 1990 jako dobrovolná, stavovská, nezávislá, národnostně otevřená a nepolitická organizace, která hájí profesní a sociální zájmy svých členů. Sdružení průvodců sdružuje především profesionální kvalifikované průvodce, pro něž je tato činnost hlavním zdrojem příjmů. Sdružení průvodců sdružuje především profesionální kvalifikované průvodce, pro něž je tato činnost hlavním zdrojem příjmů.

sdruzenipruvodcupraha.cz
Svaz léčebných lázní České republiky

Svaz léčebných lázní České republiky

Svaz léčebných lázní České republiky (SLL) vznikl jako zájmové profesní sdružení léčebných lázní v roce 1995 s cílem udržet a garantovat léčebnou úroveň těchto lázeňských společností. Posláním Svazu je kultivovat prostředí a vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj léčebného lázeňství v České republice a hájit společné i individuální zájmy členů. Na domácí půdě je SLL platným partnerem i oponentem Ministerstva zdravotnictví ČR.

V současnosti SLL sdružuje více než čtyři desítky léčebných lázní, které tvoří více než dvě třetiny všech lázeňských lůžek v zemi, a které představují 95 % veškeré lázeňské léčby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Všechny lázně sdružené v SLL jsou akreditovanými léčebnými lázněmi včetně napojení na veřejný zdravotní systém a splňují tudíž přísná kritéria pro léčbu, stravování i ubytování. Léčebné lázně k léčbě využívají místní přírodní léčivý zdroj schválený ministerstvem zdravotnictví, což tato zařízení odlišuje od ostatních lázní či ubytovacích zařízení umístěných v lázeňských místech. A je to právě důraz na léčebný aspekt, co vydobylo českým lázním celosvětový věhlas.

Kromě České unie CR, je Svaz léčebných lázní ČR členem Evropského svazu lázní (ESPA) se sídlem v Bruselu, jehož hlavním krédem je udržet léčebné lázeňství napříč Evropou a garantovat jeho kvalitu.

www.lecebnelazne.cz/
České dědictví UNESCO

České dědictví UNESCO

České dědictví UNESCO je dobrovolný svazek obcí a měst České republiky na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, nebo také zkráceně řečeno na Seznam UNESCO. Zakladatelská listina Sdružení České dědictví UNESCO byla podepsána 29. června 2001. Sdružení chce býti jakousi lobby skupinou hájící zájmy „unescových měst“, důležitá je však také oblast společné propagace, i cíl osvětový a vzdělávací. Zapsání památky na Seznam UNESCO je jednak vysoce prestižní záležitostí, ale jde i o jakousi záruku kvality v oblasti turismu a motivaci k návštěvě. Památky UNESCO jsou také velkou učebnicí dějin kultur, jsou důkazem nádherné rozmanitosti a v mnoha zemích také vlajkovými loďmi péče o kulturní dědictví.

https://www.unesco-czech.cz/
Svaz venkovské turistiky a agroturistiky

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky

Svaz venkovské turistiky je dobrovolná organizace, která sdružuje podnikatelské subjekty podnikající v cestovním ruchu se zaměřením na venkovskou turistiku a ostatní příznivce rozvoje venkovské turistiky. Účelem Svazu je posílení významu cestovního ruchu v ekonomice českého venkova při zachování a zlepšování jeho přírodních, kulturních, historických a sociálních hodnot. Posláním Svazu je dbát na kvalitu služeb poskytovaných členy Svazu, a tím na dobré jméno venkovského cestovního ruchu v ČR. Svaz rozvíjí svoji činnost po celém území ČR. Prostřednictvím členství v mezinárodních organizacích a spolupráce se zahraničními subjekty je působnost Svazu územně neomezená.

Svaz venkovské turistiky:

 • prosazuje a hájí zájmy svých členů
 • zajišťuje zavádění do praxe a kontrolu kvalitativních standardů ubytovacích kapacit na venkově
 • provádí certifikaci Ubytování v soukromí
 • pomáhá při rozvoji odborných schopností poskytovatelů služeb ve venkovském cestovním ruchu
 • provozuje největší portál zaměřený na venkovskou turistiku v ČR www.prazdninynavenkove.cz
 • pořádá národní festival venkovské turistiky a regionálních značek Jarní a Podzimní ŽIVO

www.svazvta.cz
Unie horských povolání ČR – aspirantský člen

Unie horských povolání ČR – aspirantský člen

Zastřešující organizace sdružující jednotlivé horské profese založily Unii horských povolání, která má za cíl dosáhnout zvýšení kvality služeb v oblasti horského cestovním ruchu.

Unie koordinuje užší spolupráci mezi organizacemi, zastupuje a hájí zájmy členů i v jednáních se státní správou a samosprávami.

Zakládajícími členy Unie horských povolání jsou Asociace lanové dopravyČeská asociace horských vůdcůČeský spolek horských průvodcůEduski ČRHorská služba ČR.

horska-unie.cz/