Stanovy 

STANOVY Asociace průvodců České republiky 

Článek I. - Základní ustanovení 

1. Asociace průvodců České republiky, z.s. (dále jen AP ČR) je dobrovolný, nezávislý, nepolitický, profesní spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který sdružuje kvalifikované průvodce v cestovním ruchu. 

2. Sídlem AP ČR je Praha. AP ČR působí v ČR. Adresa sídla AP ČR - Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín. Její jednací řečí je čeština, správní období je shodné s kalendářním rokem.

Článek II. - Předmět činnosti 

1. Předmětem činnosti asociace je hájit profesní zájmy členů ve všech oblastech, zejména však v legislativních a pracovně-právních otázkách, společensky sdružovat průvodce, podílet se na tvorbě profesních norem a dalším vzdělávání průvodců, poskytovat členům informace, všestranně propagovat a prezentovat služby svých členů, spoluvytvářet etické normy průvodcovské profese, zastávat arbitrážní funkci mezi členy a zastupovat členy v dalších domácích i zahraničních organizacích. 

2. Poskytovat metodicko-poradenské, publikační a další služby jako doplňkovou hospodářskou činnost.

Článek III. - Členství  

1. A/ Řádným členem AP ČR se může stát každý občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který je kvalifikovaným průvodcem cestovního ruchu nebo působí jako průvodce v památkovém objektu. 

B/ Přidruženým členem AP ČR se mohou stát právnické subjekty z oborů souvisejících s průvodcovskou činností a odbornou přípravou průvodců, které se ztotožňují s cíli a stanovami AP ČR. 

2. A/ Řádné členství v AP ČR vzniká podáním přihlášky s dokladem o odborné kvalifikaci nebo o praxi průvodcovské činnosti v památkovém objektu či živnostenským listem na průvodcovskou činnost vydaným před 1.7.2008, průkazkové fotografie, zaplacením zápisného a členského příspěvku na kalendářní rok a přijetím výborem AP ČR. Cizinci musí rovněž přiložit k přihlášce kopii povolení k dlouhodobému pobytu. 

B/ Přidružené členství v AP ČR vzniká oboustranným podpisem dohody o přidruženém členství a zaplacením členského příspěvku v dohodnuté výši. 

3. Členství v AP ČR zaniká písemným prohlášením o vystoupení, úmrtím nebo rozhodnutím sněmu o vyloučení člena nebo nezaplacením členského příspěvku do termínu určeného výborem. Důvodem pro vyloučení člena je porušení stanov, porušení etiky průvodcovské profese, jednání proti zájmům AP ČR.

Článek IV. - Práva a povinnosti členů 

1. Řádný člen AP ČR má následující práva: 

a) volit a být volen do orgánů AP ČR 

b) účastnit se sněmu AP ČR a dalších akcí AP ČR 

c) písemně pověřit jiného řádného člena AP ČR, aby ho v plném rozsahu na sněmu zastupoval. 

2. Řádný člen AP ČR má následující povinnosti: 

a) dodržovat stanovy AP ČR 

b) platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví svým usnesením sněm. 

3. Přidružený člen AP ČR má stejná práva a povinnosti jako řádný člen s výjimkou volit a být volen do orgánů AP ČR. Přidružený člen AP ČR má hlas poradní. 

Článek V. - Orgány AP ČR 

1. Soustavu orgánů AP ČR tvoří: Sněm AP ČR, Výbor AP ČR, Kontrolní komise a Rozhodčí komise.  

Článek VI. - Sněm AP ČR 

1. Sněm AP ČR (dále jen sněm) je nejvyšším orgánem AP ČR. 

2. Sněm svolává výbor AP ČR nejméně jednou za rok a vždy, požádá-li o to písemně alespoň třetina členů nebo Kontrolní komise. Sněm volí orgány AP ČR na maximálně dvouleté funkční období. Pozvánka musí být doručena členům poštou nebo elektronickými prostředky 30 dnů před dnem konání sněmu. 

3. Sněm volí Výbor AP ČR a Kontrolní a Rozhodčí komisi. 

4. Sněm projednává a schvaluje změny nebo doplňky stanov a rozhoduje o zániku AP ČR nebo o jejím sloučení s jinou organizací a o následném naložení  s majetkem AP ČR. V případě zániku bez právního nástupce určí sněm likvidátora, postup likvidace dle platných právních norem a jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem. V případě sloučení s jinou organizací určí sněm za jakých podmínek přechází majetek a závazky na právního nástupce. 

5. Sněm projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření organizace. 

6. Sněm je usnášeníschopný, účastní-li se ho alespoň 1/5 členů. Pokud se nesejde dostatečný počet členů ve stanovenou dobu, koná se ve stejném místě o 30 minut později náhradní sněm, který je usnášeníschopný za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Sněm přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O sloučení AP ČR s jinou organizací nebo o zániku AP ČR musí být rozhodnuto třípětinovou většinou hlasů všech řádných členů. 

7. Zápis sněmu (usnesení) musí být zveřejněno do třiceti dnů od jeho konání písemně v sídle spolku a elektronickými prostředky.  

Článek VII. - Výbor AP ČR 

1. Výbor AP ČR (dále jen výbor) řídí činnost organizace mezi sněmy. Výbor zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání výboru a hlasování se může konat elektronickými prostředky. 

2. Výbor se skládá z lichého počtu členů, kdy minimální počet je 7. Členové volí předsedu a další funkcionáře. 

3. Uprázdní-li se místo člena výboru, může výbor kooptovat z členů AP ČR nového člena výboru. Tímto způsobem může být doplněna maximálně třetina členů výboru. 

4. Výbor ze svého středu nadpoloviční většinou všech členů volí a odvolává předsedu AP ČR a místopředsedu AP ČR. 

5. Výbor ze svého středu volí a odvolává hospodáře a tajemníka. 

6. Předseda AP ČR, místopředseda AP ČR a tajemník tvoří výkonné předsednictvo výboru. Tento orgán činí neodkladná rozhodnutí v období mezi zasedáními výboru. Rozhodnutí učiněná výkonným předsednictvem potvrzuje výbor na svém nejbližším následujícím zasedání. 

Článek VIII. - Předseda AP ČR 

1. Předseda AP ČR je statutárním zástupcem organizace, zastupuje ji navenek, řídí schůze výboru a svolává sněm. 

Článek IX. - Místopředseda AP ČR 

1. AP ČR má jednoho místopředsedu. 

2. Místopředseda vykonává funkce předsedy v době jeho nepřítomnosti. 

Článek X. - Hospodář 

1. Hospodář zejména vede pokladnu AP ČR, vede účetnictví, disponuje podpisovým právem k bankovním účtům AP ČR a spolu s předsedou jedná jménem organizace v majetkových a hospodářských vztazích. 

2. Výbor může rozhodnout o finanční odměně za činnost hospodáře. 

Článek XI. - Tajemník 

1. Tajemník vede administrativní činnost AP ČR, řídí kancelář AP ČR a zodpovídá za její chod. 

2. Výbor může rozhodnout o finanční odměně za činnost tajemníka. 

Článek XII. - Kontrolní komise (KK) 

1. Kontrolní komise pravidelně kontroluje hospodaření AP ČR a provádí revizi účetní uzávěrky. KK má přístup ke všem dokumentům a materiálům AP ČR. 

2. KK tvoří tři členové, kteří ze svého středu volí předsedu. Členství v RK je neslučitelné s funkcí člena výboru. 

3. Členové KK mají právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním. 

Článek XIII. – Rozhodčí komise (RK) 

1. Rozhodčí komise rozhoduje sporné otázky náležející do spolkové samosprávy. 

2. RK tvoří tři členové, kteří ze svého středu volí předsedu. Členství v RK je neslučitelné s funkcí člena výboru. 

3. Členové RK mají právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním.  

Článek XIV. - Regionální a odborné sekce (ROS) 

1. Nejméně tři členové AP ČR mohou vytvořit regionální nebo odbornou sekci AP ČR. O vzniku regionální nebo odborné sekce rozhoduje výbor AP ČR na základě písemné žádosti. 

2. ROS nejsou jednotkami s vlastní právní subjektivitou. 

3. Činnost ROS se řídí Statutem ROS, který vypracuje ROS a který schválí výbor AP ČR. 

4. ROS řídí předseda ROS a výbor ROS. Způsob jejich volby upravuje statut ROS. 

5. Předsedové ROS mají právo účastnit se schůzí výboru AP ČR s hlasem poradním. 

Článek XV. - Hospodaření AP ČR 

1. Finanční prostředky AP ČR tvoří: členské příspěvky, výtěžek z vlastní činnosti, dary a subvence. 

2. Výbor AP ČR odpovídá za majetek a hospodaření organizace. 

3. Organizace zřizuje bankovní účet. Podpisovým právem k účtu disponují předseda a hospodář. 

4. Právo disponovat finančními prostředky AP ČR má výbor. Předsednictvo AP ČR může disponovat prostředky jen do výše 10 000,- Kč. 

Článek XV. - Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy schválil sněm AP ČR dne 29. 3. 2016.