Stanovy

STANOVY ČESKÉ UNIE CESTOVNÍHO RUCHU,z.s.

Čl. 1
Název, sídlo a doba

 1. Název spolku zní: Česká unie cestovního ruchu, z.s.
 2. Sídlo spolku: Lípová 511/15, 120 44 Praha 2
 3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. 2
Účel spolku

 1. Spolek sdružuje subjekty působící v cestovním ruchu za účelem prosazování společných zájmů a vzdělávání v oblasti cestovního ruchu především zkvalitnění spolupráce uvnitř odvětví cestovního ruchu, efektivnější prosazování nutných změn podílením se na legislativním procesu souvisejícího s odvětvím a posilování konkurenceschopnosti České republiky v cestovním ruchu. Spolek je ustaven v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 až 2020, kterou naplňuje. Spolek poskytuje diskuzní prostor pro řešení zásadních otázek souvisejících s podnikáním v cestovním ruchu.

Čl. 3
Práva a povinnosti členů

 • Členem spolku vedle zakladatelů se může stát další spolek nebo jemu na roveň postavená soukromá právnická osoba (nepodnikající) působící v oblasti cestovního ruchu, který má za své členy nejméně 25 podnikatelských nebo zaměstnavatelských subjektů působících v  cestovním ruchu na území České republiky a vyvíjí činnost v oblasti cestovního ruchu alespoň 2 roky.
 • Členství je upraveno vnitřním předpisem Fóra cestovního ruchu,z.s., který je schvalován nejvyšším orgánem spolku. A je:
  1. Aspirantské
  2. Řádné
  3. Čestné
 • Žadatel o vstup do spolku musí souhlasit s těmito stanovami. Členství žadateli vzniká rozhodnutím o přijetí nejvyšším orgánem spolku.
 • Člen spolku je povinen jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy, dobré jméno a majetek spolku.
 • Všichni členové spolku mají právo se účastnit na činnosti spolku, účastnit se jednání nejvyššího orgánu spolku, hlasovat na jeho jednání a vyjadřovat se k předneseným bodům pořadu jednání, požadovat vysvětlení, být informován o činnosti spolku a záměrech, včetně jeho hospodaření. Členové, kteří jsou právnickými osobami, zastupuje na jednání nejvyššího orgánu spolku její statutární orgán.
 • Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky, a to ve výši a způsobem, kterou stanoví nejvyšší orgán spolku.
 • Členství ve spolku nepřechází na právní nástupce členů spolku.
 • Nikdo nesmí být k členství ve spolku nucen a každý má právo ze spolku vystoupit.
 • O vyloučení člena ze spolku rozhoduje statutární orgán společnosti. Vyloučen může být pouze člen, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě   kterýkoli člen a v návrhu je povinen uvést okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Rozhodnutí o vyloučení se doručuje vyloučenému členu. Vyloučený člen má právo do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal nejvyšší orgán spolku.
 • Členství ve spolku zaniká rovněž zánikem člena nebo neuhrazením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

Čl. 4
Orgány spolku
A) Výbor

 1. Statutárním orgánem spolku je pětičlenný výbor. Výbor je volen nejvyšším orgánem spolku   na dvouleté období. Výbor si ze svého středu volí tři viceprezidenty. Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradního člena do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.
 2. Členem výboru může být pouze svéprávná fyzická osoba, která má členský vztah k některému z členů spolku (dále jen „vztah“). Zánikem tohoto vztahu zaniká jeho účast ve výboru. Hlasování výboru lze konat i elektronicky. Výbor rozhoduje většinou hlasů.
 3. Výbor svolává zasedání nejvyššího orgánu spolku minimálně jednou v každém kalendářním roce. Pozvánka je doručována všem členům spolku na adresu jejich sídla a musí obsahovat, kromě místa, data a času jednání i pořad jednání s návrhem jednotlivých usnesení a jejich odůvodněním. Pozvánka musí být doručena jednotlivým členům 30 dnů před dnem konání zasedání nejvyššího orgánu spolku.
 4. Výbor zastupuje spolek na venek a je oprávněn vést právní jednání. Za spolek jedná prezident výboru samostatně nebo společně viceprezidenti. Za spolek podepisují tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu spolku připojí svůj podpis prezident nebo tři viceprezidenti. Při jednáních, která zavazují spolek k peněžnímu plnění přesahujícímu 300.000,- Kč, potřebují předchozí písemný souhlas výboru.
 5. Výbor ze svých zasedání pořizuje zápis do 30 dnů od jeho konání. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů z jednání výboru v sídle spolku po předchozí dohodě s některým členem výboru.
 6. Výbor vede seznam členů v listinné podobě, do kterého zapisuje všechny členy s jejich názvem, sídlem a IČ, včetně data vzniku členství.  Zápisy nových členů provádí na základě usnesení nejvyššího orgánu, který rozhodne o přijetí. Výmazy členů provádí poté, co mu je prokazatelně doloženo, že členství zaniklo v souladu s těmito stanovami a zákonem. Seznam členů je veden jako veřejný. Pokud některý člen nebude chtít, aby jeho členství bylo zveřejněno, musí být uvedeno, že seznam není úplný.

B)Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Do působnosti členské schůze patří:
 2.  rozhodování o hlavním zaměření činnosti spolku,
  b.  rozhodování o změně stanov,
  c.  schvalování výsledku hospodaření spolku,
  d.  hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů,
  e.  rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
  f.   přezkoumávání rozhodnutí o vyloučení člena,
  g.  rozhodování o výši členského příspěvku a způsobu jeho hrazení,
  h.  volba a odvolávání prezidenta výboru a ostatních členů výboru a kontrolní komise.
 3. Členská schůze je svolávána výborem nebo z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. V takovém případě musí pozvánka obsahovat i informaci z podnětu koho je členské schůze svolávána. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 4. Každý člen je oprávněn účastnit se členské schůze a požadovat i dostat na ní vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 5. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací je potřebná dvoutřetinová většina všech členů.
 6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 7. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů z členské schůze v sídle spolku po předchozí dohodě s některým členem výboru.

C) Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise má tři členy. Jejich funkční období je pětileté a kontrolní komise si volí ze svého středu předsedu.
 2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.
 3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán.
 4. Kontrolní komise nebo její pověřený člen může nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

D) Partnerství

 1.  Partnerem spolku vedle členů se může stát další spolek nebo jemu na roveň postavená soukromá právnická osoba působící v oblasti cestovního ruchu. Partnerem se může stát organizace, která nesplňuje podmínky pro členství spolku.
 2. Partnerství je upraveno vnitřním předpisem Fóra cestovního ruchu,z.s., který je schvalován nejvyšším orgánem spolku. A je rozděleno na kategorie:
  a) Mediální partner
  b) Partner
  c) Generální partner
  d) Strategický partner
 3. Žadatel o partnerství spolku musí souhlasit s těmito stanovami. Partnerství žadateli vzniká rozhodnutím o přijetí nejvyšším orgánem spolku.
 4. Partner spolku je povinen jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy, dobré jméno a majetek spolku.

 

Článek 5
Zrušení spolku s likvidací

 1. Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem  členům a vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá.
 2. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů spolku nezbytné. Likvidační zůstatek nabídne likvidátor obci, na jejímž území má spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému cíli. Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.

Stanovy ke stažení: ČUCR_STANOVY 2020