Stanovy

STANOVY ČESKÉ UNIE CESTOVNÍHO RUCHU,z.s.

Jsou dostupné zde.

STANOVY ČESKÉ UNIE CESTOVNÍHO RUCHU, z. s.

Čl. 1
Název a sídlo

 1. Název spolku zní: Česká unie cestovního ruchu, z.s.
 2. Sídlo spolku: Lípová 511/15, 120 44 Praha 2

Čl. 2
Účel spolku

 1. Spolek sdružuje subjekty působící v cestovním ruchu za účelem prosazování společných zájmů a vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, a to především z důvodu zkvalitnění spolupráce uvnitř odvětví cestovního ruchu, efektivnějšího prosazování nutných změn podílením se na legislativním procesu souvisejícího s odvětvím a posilování konkurenceschopnosti České republiky v cestovním ruchu.

Hlavním cílem spolku je:

 • a) Celonárodní zastřešení subjektů podílejících se na podpoře jednotlivých segmentů cestovního ruchu v ČR.
 • b) Dosažení komplexního zákona o cestovním ruchu v ČR.
 • c) Systémové nastavení procesů fungování a financování cestovního ruchu k podpoře tohoto oboru na základě jeho podílu na tvorbě HDP.

Spolek poskytuje diskusní prostor pro řešení zásadních otázek souvisejících s
podnikáním v cestovním ruchu a s jeho rozvojem v ČR.

Čl. 3
Práva a povinnosti členů

 1. Členem spolku vedle zakladatelů se může stát další spolek nebo jemu na roveň postavená soukromá právnická osoba (nepodnikající) působící v oblasti cestovního ruchu, který má za své členy nejméně 25 podnikatelských nebo zaměstnavatelských subjektů působících v cestovním ruchu na území České republiky, případně zastupuje alespoň 50 % území České republiky.
 2. Členství je upraveno vnitřním předpisem spolku a je schvalováno nejvyšším orgánem spolku, a to:
  • a) Aspirantské
  • b) Řádné
  • c) Čestné
 3. Žadatel o vstup do spolku musí souhlasit s těmito stanovami. Členství žadateli vzniká většinovým rozhodnutím o přijetí nejvyšším orgánem spolku.
 4. Člen spolku je povinen jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy, dobré jméno a majetek spolku.
 5. Všichni členové spolku mají právo se účastnit na činnosti spolku, účastnit se jednání nejvyššího orgánu spolku, hlasovat na jeho jednání, vyjadřovat se k předneseným bodům pořadu jednání, požadovat vysvětlení, být informováni o činnosti spolku, záměrech a o jeho hospodaření. Členové jsou zastoupeni na jednáních nejvyššího orgánu spolku fyzickými osobami, které pověřuje statutární orgán členské organizace.
 6. Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky, a to ve výši a způsobem, kterou stanoví nejvyšší orgán spolku.
 7. Členství ve spolku nepřechází na právní nástupce členské organizace spolku.
 8. Nikdo nesmí být k členství ve spolku nucen a každý má právo ze spolku vystoupit.
 9. O vyloučení člena ze spolku rozhoduje členská schůze spolku. Vyloučen může být pouze člen, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen a v návrhu je povinen uvést okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Rozhodnutí o vyloučení se doručuje vyloučenému členu. Vyloučený člen má právo do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal nejvyšší orgán spolku.
 10. Členství ve spolku zaniká rovněž zánikem člena nebo neuhrazením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

Čl. 4
Orgány spolku

A) Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Do působnosti členské schůze patří zejména:
 • a) rozhodování o hlavním zaměření činnosti spolku,
 • b) rozhodování o změně stanov,
 • c) schvalování rozpočtu spolku,
 • d) schvalování výsledku hospodaření spolku a výroční zprávy o činnosti spolku,
 • e) schvalování koncepčně-strategického rámcového plánu na další období,
 • f) hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů,
 • g) rozhodování o přijetí nového člena,
 • h) rozhodování o partnerství s organizací, která nesplňuje podmínky pro členství ve spolku,
 • i) rozhodování o vyloučení člena,
 • j) rozhodování o ukončení partnerství,
 • k) rozhodování o zrušení spolku s likvidací, o jeho přeměně nebo vstupu do jiné korporace, založení jiné korporace,
 • l) rozhodování o výši členského příspěvku a způsobu jeho hrazení,
 • m) stanovení počtu členů výboru spolku a počtů místopředsedů,
 • n) volba a odvolávání členů výboru, předsedy výboru, místopředsedů, prezidenta a kontrolní komise spolku,
 • o) členská schůze si může usnesením vyhradit k rozhodování další otázky spojené s činností spolku.
 1. Členská schůze je svolávána výborem nebo z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. V takovém případě musí pozvánka obsahovat i informaci z podnětu koho je členská schůze svolávána. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. Pozvánka je doručována všem členům spolku elektronicky na oficiální kontakt, případně na adresu jejich sídla a musí obsahovat, kromě místa, data a času jednání i pořad jednání. Pozvánka musí být doručena jednotlivým členům 21 dnů před dnem konání zasedání nejvyššího orgánu spolku. Výbor svolává zasedání nejvyššího orgánu spolku minimálně jednou v každém kalendářním roce.
 2. Každý člen je oprávněn účastnit se členské schůze a požadovat i dostat na ní vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 3. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací je potřebná dvoutřetinová většina všech členů.
 4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 5. Hlasování nejvyššího orgánu spolku je možné konat i elektronicky.
 6. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů z členské schůze v sídle spolku po předchozí dohodě s některým členem výboru.

B) Výbor

 1. Statutárním, řídícím a výkonným orgánem spolku je nejméně pětičlenný výbor. Výbor je volen nejvyšším orgánem spolku na tříleté období.
 2. Členové Výboru jsou označováni takto:
 • Předseda. Je-li zvolen prezident ve smyslu čl. 5, označuje se předseda jako
  víceprezident (první víceprezident). Není-li zvolen prezident ve smyslu čl. 5, označuje se předseda jako Prezident.
 • Místopředseda. Označuje se jako Víceprezident.
 • Členové výboru
 1. Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která je statutárním orgánem člena, nebo je statutárním orgánem člena zplnomocněná, jako zastupující osoba. Zánikem tohoto vztahu zaniká i jeho účast ve výboru.
 2. Výbor je oprávněna zejména:
 • a) přijímat rozhodnutí a opatření, zajišťovat plnění hlavních úkolů a cílů spolku vytyčených těmito stanovami a strategickým plánem a úkolů vyplývajících z usnesení členské schůze schůze,
 • b) schvalovat a vydávat předpisy vnitřního práva, pokud jejich schválení není těmito stanovami výslovně svěřeno do kompetence členské schůze nebo není ve výlučné působnosti jiného orgánu,
 • c) zřizovat rady, komise, poradní sbory, pracovní skupiny a další organizační složky spolku, jmenovat předsedy a členy těchto složek, a to i z řad čestných členů nebo externích odborníků, určovat obsah, rozsah a podmínky jejich činnosti, a to dle potřeby ve formě příslušných statutů a jednacích řádů; členové výboru mají právo se účastnit zasedání výše jmenovaných složek, stejné právo má i člen kontrolního orgánu,
 • d) rozhodovat o adrese sídla v rámci obce uvedené jako sídlo spolku těmito stanovami,
 • e) schvalovat uzavření pracovně právních nebo obdobných smluvních vztahů jménem spolku,
 • f) předkládat návrh rámcového strategického plánu na určené období, další obsah a rozsah činnosti členů výboru je určen organizačním řádem a            statutem výboru schváleným členskou schůzí.
 1. Hlasování výboru lze konat i elektronicky. Výbor rozhoduje většinou všech hlasů.
 2. Výbor svolává zasedání nejvyššího orgánu spolku minimálně jednou v každém kalendářním roce. Pozvánka je doručována všem členům spolku na adresu jejich sídla nebo oficiální elektronický kontakt. Musí obsahovat, kromě místa, data a času jednání i pořad jednání. Pozvánka musí být doručena jednotlivým členům minimálně 21 dnů před dnem konání zasedání nejvyššího orgánu spolku.
 3. Výbor zastupuje spolek navenek a je oprávněn vést právní jednání. Za spolek jedná předseda výboru samostatně nebo společně místopředsedové. Za spolek podepisují tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu spolku připojí svůj podpis předseda nebo dva místopředsedové. Při jednáních, která zavazují spolek k peněžnímu plnění přesahujícímu 100.000,- Kč, potřebují předchozí písemný souhlas výboru. Při jednáních, která zavazují spolek k peněžnímu plnění přesahujícímu 400.000,- Kč, potřebují předchozí nadpoloviční písemný souhlas členské schůze. Částky se vztahují k aktuálnímu rozpočtovému období.
 4. Výbor prostřednictvím kanceláře pořizuje ze svých zasedání zápis do 5 dnů od jeho konání. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů z jednání výboru v sídle spolku po předchozí dohodě s některým členem výboru.
 5. Výbor vede seznam členů v listinné podobě, do kterého zapisuje všechny členy s jejich názvem, sídlem a IČ, včetně data vzniku členství a oficiálního emailového kontaktu.  Zápisy nových členů provádí na základě usnesení nejvyššího orgánu, který rozhodne o přijetí. Výmazy členů provádí poté, co mu je prokazatelně doloženo, že členství zaniklo v souladu s těmito stanovami a zákonem. Seznam členů je veden jako veřejný. Pokud některý člen nebude chtít, aby jeho členství bylo zveřejněno, musí být uvedeno, že seznam není úplný.
 6. Výbor zasedá nejméně čtyřikrát ročně a svolává jej předseda výboru. Na žádost nejméně třetiny jeho členů je předseda výboru povinen svolat zasedání výboru do jednoho týdne od doručení žádosti. Nesvolá-li předseda výboru v uvedeném termínu zasedání výboru na žádost třetiny jeho členů, může tak učinit kterýkoliv člen výboru.

C) Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise má tři členy. Jejich funkční období je pětileté a kontrolní komise si volí ze svého středu předsedu.
 2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.
 3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán.
 4. Kontrolní komise nebo její pověřený člen může nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Čl. 5
Prezident

 1. Členská schůze může zvolit prezidenta spolku,
 2. Prezident zastává významnou společensko-organizační funkci, kdy reprezentuje spolek při významných akcích navenek.
 3. Prezident spolku současně koordinuje nábor nových členů, vyhledává finanční zdroje a komunikuje další společenské události.
 4. Prezidentem může být pouze bezúhonná fyzická osoba, která je zvolena přímo členskou schůzí spolku. Funkční období prezidenta je pět let.
 5. Prezident se může účastnit jednání všech orgánů spolku.

 

Čl. 6
Partnerství

 1. Partnerem spolku vedle členů se může stát další spolek nebo jemu na roveň postavená soukromá právnická osoba působící v oblasti cestovního ruchu. Partnerem se může stát organizace, která nesplňuje podmínky pro členství ve spolku.
 2. Partnerství je upraveno vnitřním předpisem spolku, který je schvalován nejvyšším orgánem spolku. Partnerství je rozděleno na kategorie:
  a) Mediální partner
  b) Partner
  c) Generální partner
  d) Strategický partner
 3. Žadatel o partnerství spolku musí souhlasit s těmito stanovami. Partnerství žadateli vzniká rozhodnutím o přijetí nadpoloviční většiny členské schůze.
 4. Partner spolku je povinen jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy, dobré jméno a majetek spolku.

Čl. 7
Kancelář spolku

 1. Kancelář spolku vykonává veškerou agendu spolku a provádí veškeré další potřebné činnosti související s posláním spolku.
 2. Kancelář je tvořena ředitelem spolku a nebo/současně dalšími zaměstnanci
 3. Kancelář podléhá předsedovi a výboru spolku. Spolupracuje se členy, partnery a dalšími orgány spolku.
 4. Ředitel je jmenován a odvoláván výborem, který řídí jeho činnost, zodpovídá se předsedovi výboru, odpovídá za řádný chod kanceláře a plnění uložených úkolů. V dalším se působnost a činnost ředitele spolku a dalších zaměstnanců řídí vnitřními předpisy spolku, které schvaluje výbor.

Čl. 8
Vedlejší činnosti spolku

 1. Pronájem prostor
 2. Prezentace a propagace firem na vlastních webových stránkách
 3. Konzultační a poradenská činnost
 4. Organizace konferencí, workshopů, farmtripů, presstripů apod
 5. Administrace projektů
 6. Poradenská a expertní činnost
 7. Odborné, vzdělávací a publikační aktivity
 8. Podnikatelská činnost
 9. Koordinace, podpora a realizace prezentačních a propagačních aktivit
 10. Marketingová podpora činností v cestovním ruchu

Čl. 9
Zrušení spolku s likvidací

 1. Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem  členům a vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá.
 2. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů spolku nezbytné. Likvidační zůstatek nabídne likvidátor obci, na jejímž území má spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému cíli. Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.