Hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta vyzval ve svém dopise místopředsedu vlády a ministryni k záchraně podnikatelů v cestovním ruchu.

Vážený pane místopředsedo vlády, vážená paní ministryně,
obracím se na Vás s apelem na pomoc podnikatelům v oboru cestovního ruchu. Pandemická situace zasáhla toto odvětví zcela zásadně a reálně hrozí, že v něm zanikne řada provozovatelů služeb. Praktický celý obor je v této době paralyzován. Často se jedná o rodinné firmy nebo menší společnosti, které jejich majitelé budovali řadu let a na jejichž prosperitě jsou závislé nejen jejich rodiny, ale i místní obyvatelé v jednotlivých obcích a městech.
Celý obor je nutné jasně a přehledně podpořit ve všech jeho segmentech, a to zejména v soukromém sektoru. Liberecký kraj proto, ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou, připravil návrh na podporu a restart oboru.

Obecná potřeba v souvislosti se stávající situací:
 Změny v pravidlech a nařízeních v předem jasně stanovených intervalech – tato pravidla jasně a přehledně komunikovat oficiální cestou nejen veřejnosti, ale primárně všem zasaženým subjektům. Například pomocí jednotné infolinky, či na portále: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace
 Informovat o změnách s předstihem – není možné aplikovat změny ze dne na den. Například pro pohostinství je tato situace likvidační z důvodu nutného předzásobení se na provoz.
Aplikovat do praxe požadavky odborné veřejnosti – cestovní ruch je multioborové odvětví, proto je nutné naslouchat názorům odborníků, kteří znají reálnou situaci – České unii cestovního ruchu, jakožto největšímu nezávislému profesnímu sdružení v cestovním ruchu. A dále požadavkům Hospodářské komory.
 Plošná kompenzační politika – zahrnout do kompenzací i navazující obory. Mnoho subjektů je současnou situací zasaženo přímo i nepřímo, ale nemají nárok na žádnou kompenzaci.
 Zrychlení systému vyplácení kompenzací – některé jarní kompenzace nebyly do dnešního dne vyplaceny. Po tak dlouhé době jsou jednotlivé subjekty na pokraji vyčerpání nebo přímo krachu.
 Spravedlivý a systémový kompenzační program pro všechny zasažené podniky ve výši 75 % obratu vykázaného v loňském roce v měsících, kdy jsou a budou nucené zastavit své provozovny i jiné podnikání na základě vládních opatření (viz německý nebo rakouský model). V Německu, Rakousku i dalších zemích si uvědomili, že podpořit tento segment podnikání či služeb bude v konečném efektu pro ekonomiku státu mnohem výhodnější, než nechat většinu firem ukončit činnost.
 Dostatečná výše kompenzací – náklady provozů nejsou jen mzdy a nájmy, ale další řada fixních nákladů a úvěrů.

Konkrétní dočasné a rychlé řešení v cestovním ruchu:
 Prodloužení programů Antivirus A+ a B po celou dobu platných omezení provozů a obnovení programu Antivirus C, tedy odpuštění odvodů sociálního pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců.
 Prodloužení programu Covid-nájemné pro všechny uzavřené podniky bez dosavadních omezení.
 Zvýšení kompenzačního bonusu pro živnostníky na 1 000 Kč z dnešních 500 Kč denně.
 Zavedení rovného přístupu ke všem podnikatelům v oboru.
Trvalé řešení situace a jejích následků:

Současná situace také v plné šíři ukazuje problémy v řízení domácího cestovního ruchu a důsledky neexistence zákona o cestovním ruchu.
Dovoluji si Vás proto požádat o znovuobnovení debaty o jeho přijetí v co nejkratším termínu. V souvislosti s mimořádnými výdaji měst, obcí i krajů a také díky reálně předpokládaným nižším daňovým příjmům bude dramaticky ohroženo financování destinačních managementů. Jako jednu z cest vidíme razantní úpravu podmínek Národního programu podpory cestovního ruchu pod patronací Ministerstva pro místní rozvoj, a to ve smyslu nižší procentuální spoluúčasti žadatelů a zahrnutí personálních výdajů mezi oprávněné. Navrhujeme také vypsání mimořádného programu, a to zejména na marketingové aktivity na podporu příjezdového turismu, nejlépe co nejrychleji po zlepšení epidemiologické situace. Dále také dotační titul na podporu infrastruktury cestovního ruchu – plnohodnotná parkoviště na atraktivních místech, stání pro obytné vozy, cyklostezky, doplňkové vybavení – značení, koše, WC atd. Jsme přesvědčeni, že investice do těchto oblastí mají smysl. Česká republika je a nepochybně i bude turisticky vyhledávanou destinací a právě služby v cestovním ruchu mohou pomoci rychlému startu celé ekonomiky.
Vážený pane místopředsedo vlády, vážená paní ministryně, věřím, že se shodneme na naléhavé potřebě podpory cestovního ruchu. Děkuji za Vaše úsilí a dosavadní snahu pomoci. Nyní je třeba urychleně podniknout cílené kroky a přípravu k nastartování cestovního ruchu tak, aby tato země nepřišla o tento důležitý obor podnikání.

Česká unie cestovního ruchu děkuje za podporu podnikatelů a subjektů v cestovním ruchu!