Prvním krokem k zapojení se do Českého systému kvality služeb je rozhodnutí organizace o vstupu do systému. Tento krok je zásadní, neboť předpokládá, že si organizace uvědomuje důležitost poskytování kvalitních služeb zákazníkům a chce na zvyšování kvality pracovat. Po rozhodnutí o vstupu do systému následuje registrace organizace na webovém portále www.csks.cz, kde je třeba vyplnit základní vstupní údaje a zvolit Trenéra kvality, který bude v dané organizaci odpovědný za zavádění systému. Tento pracovník absolvuje školení pro Trenéry kvality I. stupně a poté může začít v organizaci implementovat nástroje a požadavky nutné k získání certifikátu kvality pro organizaci.

Následně organizace odešle závaznou přihlášku na certifikační místo a Trenér kvality může začít vyplňovat potřebnou dokumentaci k získání certifikátu ČSKS. Součástí dokumentace je vize, týmový závazek kvality, doklad o splnění technických předpokladů kvality (vztahují-li se na organizaci), popis procesu/ů, kroky procesu/ů a plán opatření. Po vyplnění odešle Trenér kvality dokumentaci Certifikačnímu místu, které ji posoudí po formální stránce a v případě, že je v pořádku, tak ji předá k věcnému posouzení na nezávislé Hodnotitelské centrum.

V případě kladného vyhodnocení obdrží organizace certifikát kvality I. stupně. Po celou dobu je Trenérovi kvality i celé organizaci zajištěna metodická podpora ČSKS ze strany regionálního koordinátora. Pokud získáte certifikát kvality I. stupně, můžete usilovat i o certifikaci II. stupně. Podmínkou je, aby organizace byla držitelem certifikátu I. stupně ČSKS min. 6 měsíců a současně musí mít v organizaci vyškoleného Trenéra kvality II. stupně. Podmínkou pro účast na školení II. stupně je vyškolení v I. stupni. Tato osoba po absolvování školení zažádá o zahájení procesu přechodu do II. stupně ČSKS.

Více informaci k procesu certifikace najdete na webu ČSKS nebo nás kontaktujte na info@csks.cz.